Jméno:  Heslo:


Obchodní podmínky od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky dle Nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. platné od 1. 1. 2014.

Prodávající: Petr Fila, IČ 10622691
Kontaktní údaje prodávajícího najdete na stránce Kontakt.


Obecné informace

Informace o zboží a cenách uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, neobsahují náklady na doručení zboží. Informace o dopravě najdete na stránce Ceny, Doprava zboží, DPH, Poplatky. U objednávek v rámci České republiky platí dopravné PPL.

Ekologické poplatky, jsou-li u konkrétního zboží v souladu se zákonem účtovány, najdete v daňovém dokladu jako samostatnou položku a jejich výše je vždy odečtena z ceny zboží. Platíte tedy vždy jen cenu, uvedenou v internetovém obchodě u zboží, plus cenu dopravy u objednávek do 3 000,- bez DPH.

Způsob platby za zboží, případně službu, je-li se zbožím sjednána: Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.


Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Je-li v okamžiku objednání dané zboží na skladě, je odesláno nejpozději následující pracovní den, nedojde-li s kupujícím k jiné dohodě. Již odeslané zboží je Kupující povinen převzít a zaplatit. Kupujícímu doporučujeme, aby zboží při převzetí co nejdříve zkontroloval, nejlépe ihned, před dopravcem, který zásilku přivezl.

Doklady ke zboží, daňový doklad, návod k obsluze apod., odesíláme vždy současně se zbožím. Není-li před odesláním zboží k dispozici např. český návod k obsluze, vždy odeslání nejprve s kupujícím konzultujeme. K tomu je dobré vědět, že některé profesionální hudební nástroje nejsou spotřebním zbožím a nevztahuje se na ně povinnost dodat český návod. Přesto jsou většinou návody dodávány, nicméně se může stát, že při uvedení nového výrobku na trh není ještě překlad hotový. Návod potom je, se souhlasem Kupujícího, dodán dodatečně.

Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění (převedeno do normální češtiny, záruka) a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující (pouze soukromá osoba, ne např. podnikatel, fyzická osoba s IČ) může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena výhradně k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy Kupující Prodávajícímu zašle písemnou formou nebo předá ve 14 denní lhůtě. Odstoupení musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději 14. den ode dne převzetí zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo prodejního dokladu, bankovní spojení pro vrácení platby a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení je vhodné zaslat doporučenou poštou a současně např. naskenované, jako přílohu e-mailem.

Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Podle zákona (§ 53 odst. 10 Občanského zákoníku) má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Může se jednat např. o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (vymazání paměti vráceného nástroje a uvedení do továrního nastavení), opravu vzniklého poškození, zničení původního obalu apod. Zboží nelze zaslat zpět na dobírku, náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího (např. nevhodně zabaleno, či zvolen nevhodný způsob dopravy), je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Případné vymáhání škody, způsobené dopravcem při odeslání zpět Prodávajícímu, je věcí Kupujícího.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb. V těchto případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného (popřípadě vyrobeného) podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit (všechny dechové nástroje); u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde


Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá.

Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Zde je dost zásadní rozdíl proti staré právní úpravě: Po výměněn nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Toto platí v prvních 6 měsících od zakoupení.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Reklamace vad zboží

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o vyřízení reklamace podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, SMS nebo telefonicky.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů informace zde.
Reklama:

TOPlist